Księgarnia AGNES (0)
 • Wyszukiwarka


  Zaawansowane wyszukiwanie
 • Księgarnie ochrania certyfikat SSL

 • Sklep www.e-ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów
 • Koszyk
  Twój koszyk jest pusty
 • Przechowalnia
  Brak produktów w przechowalni
Katalog » Technikum, Szkoła zawodowa » Ekonomia
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Domena na sprzedaż! kontakt: ksiegarnia@szkolna.edu.pl
Sprzedaż dostępnytch pozycji jest prowadzona na bieżąco.
Informacje o produkcie:
Finanse
Finanse
Dostępność: jest, wysyłka w 24h
Dostępna ilość: 2
Autor
Ilość stron
262
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,00 zł

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników o kierunkach ekonomicznych oraz słuchaczy policealnego studium zawodowego o specjalności finanse i rachunkowość. Polecamy go także studentom studiów licencjackich.

To rzetelny przegląd zagadnień związanych z gospodarką finansową zarówno w skali makro, jak i mikro. Publikacja zawiera aktualne treści z dziedziny finansów, została przygotowana według obowiązującego programu nauczania przedmiotu finanse w średnich szkołach ekonomicznych.

Tematyka obejmuje m.in. funkcje finansów, rodzaje i funkcje pieniądza, zasady gospodarki finansowej państwa, finanse publiczne, budżet państwa, system podatkowy w Polsce, system ubezpieczeń, rynek kapitałowy oraz stosunki finansowe z zagranicą.
Trudne zagadnienia finansowe przedstawiono w przystępny sposób. Liczne pytania, ćwiczenia i zadania pozwalają na pełne przyswojenie i zrozumienie przedstawionych treści.

Dzięki tej publikacji Czytelnik będzie rozumiał zagadnienia gospodarcze, z którymi spotka się w życiu prywatnym i zawodowym, i będzie potrafił podejmować właściwe decyzje finansowe.

Spis Treści

WSTĘP           7
1.    POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW          9
1.1.    Pojęcie finansów i ich struktura           9
1.2.    Funkcje finansów         10
Pytania i polecenia             12
2.    OGÓLNE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FINANSÓW          13
2.1.    Pieniądz w gospodarce           13
2.1.1.    Pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza         14
2.1.2.    Mechanizm kreacji pieniądza           15
2.1.3.    Czynniki kształtujące wielkość podaży pieniądza          20
2.1.4.    Strumienie i zasoby pieniądza         21
2.2.    Ogólne zasady gospodarki finansowej państwa         22
2.2.1.    Podstawowe pojęcia i ogniwa systemu finansowego         22
2.2.2.    Aparat finansowy w Polsce i jego zadania           24
2.2.3.    Prawo finansowe         28
2.2.3.1.    Pojęcie i systematyka prawa finansowego           28
2.2.3.2.    Normy i podmioty prawa finansowego          28
Pytania i polecenia             30
Ćwiczenia                           31
3.    FINANSE PUBLICZNE         32
3.1.    Pojęcie i cechy finansów publicznych         32
3.2.    Podmioty sektora finansów publicznych           35
3.3.    Budżet państwa i system budżetowy           38
3.3.1.    Pojęcie budżetu państwa i systemu budżetowego           38
3.3.2.    Funkcje budżetu państwa         39
3.3.3.    Klasyfikacja budżetowa          41
3.3.4.    Procedura budżetowa         48
3.3.4.1.    Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa           49
3.3.4.2.    Ogólne zasady wykonywania budżetu         52
3.3.4.3.    Kontrola wykonywania budżetu         57
3.3.5.    Dochody budżetowe           62
3.3.5.1.    Pojęcie i źródła dochodów budżetowych         62
3.3.5.2.    Struktura dochodów budżetu państwa         63
3.3.6.    Wydatki budżetowe         64
3.3.6.1.    Pojęcie i podział wydatków budżetowych           64
3.3.6.2.    Ustalanie wielkości wydatków budżetowych         67
3.3.7.    Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania         69
3.4.    Budżety samorządów terytorialnych         71
3.4.1.    Trójstopniowy podział terytorialny i zakres działania samorządu terytorialnego         71
3.4.2.    Zasady gospodarki finansowej samorządów terytorialnych           74
3.4.3.    Tryb uchwalania i wykonywania budżetów samorządów terytorialnych         76
3.4.4.    Dochody budżetowe samorządu terytorialnego         80
3.4.4.1.    Dochody budżetu województwa         80
3.4.4.2.    Dochody budżetu powiatu           82
3.4.4.3.    Dochody budżetu gminy           83
3.4.4.4.    Przepływy środków pieniężnych kształtujące dochody budżetowe samorządu terytorialnego          84
3.4.5.    Wydatki budżetowe samorządu terytorialnego i tryb ich realizacji         90
3.4.6.    Kontrola wykonania budżetów samorządu terytorialnego          91
Pytania i polecenia             94
Ćwiczenia                           97
4.    SYSTEM PODATKOWY W POLSCE         100
4.1.    Pojęcie podatku i elementy jego konstrukcji           100
4.2.    Klasyfikacja podatków         105
4.3.    Charakterystyka podatków występujących w Polsce           106
4.3.1.    Podatek od towarów i usług          106
4.3.2.    Podatek akcyzowy           117
4.3.3.    Podatek dochodowy od osób prawnych         121
4.3.4.    Podatek dochodowy od osób fizycznych          126
4.3.4.1.    Opodatkowanie na zasadach ogólnych         126
4.3.4.2.    Formy opodatkowania ryczałtowego         135
4.3.5.    Pozostałe rodzaje podatków i opłat publicznych          137
4.3.5.1.    Podatek od nieruchomości           137
4.3.5.2.    Podatek od środków transportowych         139
4.3.5.3.    Podatek od spadków i darowizn           140
4.3.5.4.    Podatek rolny         142
4.3.5.5.    Podatek leśny         145
4.3.5.6.    Podatek od sprzedaży akcji w obrocie publicznym          147
4.3.5.7.    Podatek od gier           147
4.3.5.8.    Podatek od posiadania psów         148
4.3.5.9.    Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa         149
4.3.5.10.    Opłaty celne (cło)            153
4.3.5.11.    Opłaty lokalne         154
Pytania i polecenia             155
Ćwiczenia                           156
5.    FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH          160
5.1.    Charakterystyka podmiotów gospodarczych, ich formy organizacyjne i zasady tworzenia           160
5.2.    Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej formy          165
5.3.    Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw           166
5.4.    Majątek przedsiębiorstwa (aktywa)           168
5.4.1.    Majątek trwały (aktywa trwałe)            168
5.4.2.    Majątek obrotowy (aktywa obrotowe)            169
5.5.    Źródła finansowania działalności gospodarczej         170
5.5.1.   Kapitały (fundusze) własne           170
5.5.2.  Kapitały obce           172
5.6.    Przychody ze sprzedaży            174
5.6.1.    Pojęcie przychodów ze sprzedaży i czynniki określające ich wielkość           174
5.6.2.    Przychody jako źródło pokrycia kosztów i kreowania zysku         177
5.7.    Wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego podział         177
5.7.1.    Sposób ustalania i czynniki kształtujące wynik finansowy           177
5.7.2.    Podział zysku         181
5.8.    Finansowanie działalności bieżącej i rozwojowej           183
5.8.1.    Środki obrotowe, ich rotacja i czynniki określające wielkość środków obrotowych          183
5.8.2.    Środki trwałe i konieczność ich reprodukcji         186
5.8.3.    Formy finansowania działalności inwestycyjnej i bieżącej         190
5.8.3.1.    Źródła własne           190
5.8.3.2.    Źródła obce         191
5.8.4.    Finansowanie wynagrodzeń i działalności socjalnej         193
5.9.    Formy opodatkowania podmiotów gospodarczych         197
5.9.1.    Opodatkowanie na zasadach ogólnych         197
5.9.2.    Opodatkowanie zryczałtowane         199
5.10.Mierniki sytuacji finansowej przedsiębiorstwa          200
5.10.1.    Rentowność (zyskowność) sprzedaży i kapitału           201
5.10.2.    Zadłużenie i stopień pokrycia aktywów kapitałami własnymi           205
5.10.3.    Płynność finansowa         207
5.10.4.    Zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami           208
Pytania i polecenia             212
Ćwiczenia            214
6.    SYSTEM UBEZPIECZEŃ          218
6.1.    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne         218
6.1.1.    Istota reformy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych           219
6.1.2.    Zakres ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych           220
6.1.3.    Finansowanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych         221
6.1.4.    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolników           225
6.1.5.    Świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych         227
6.1.6.    Instytucje systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych         232
6.2.    Ubezpieczenia gospodarcze           233
6.2.1.    Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych           233
6.2.2.    Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne         234
6.2.3.    Instytucje ubezpieczeniowe i ich zadania         236
Pytania i polecenia             236
Ćwiczenia            237
7.    SYSTEM PIENIĘŻNO-KREDYTOWY           238
7.1.    Bank centralny – jego funkcje oraz rola w kształtowaniu polityki pieniężno-kredytowej         238
7.2.    Banki komercyjne         240
7.3.    Funkcje banków i operacje bankowe           240
7.4.    Rozliczenia pieniężne w gospodarce           241
7.4.1.    Ogólna charakterystyka rozliczeń pieniężnych między podmiotami gospodarczymi   . . . .    241
7.4.2.   Formy rozliczeń pieniężnych         242
7.4.2.1.    Rozliczenia gotówkowe           242
7.4.2.2.    Rozliczenia bezgotówkowe          242
7.5.    Podstawowe zasady kredytowania podmiotów gospodarczych i ludności          244
7.5.1.    Pojęcie i klasyfikacja kredytów         244
7.5.2.    Warunki udzielania kredytów i ich zabezpieczenie           245
7.6.    Oszczędności pieniężne ludności         247
7.7.    Bilans banku centralnego i bilans skonsolidowany systemu bankowego jako podstawa analiz pieniężnych         248
Pytania i polecenia             249
8.    RYNEK KAPITAŁOWY           250
8.1.    Rynek kapitałowy i jego instytucje           250
8.2.    Charakterystyka i klasyfikacja papierów wartościowych         251
8.3.    Rynek pierwotny i wtórny papierów wartościowych           255
Pytania i polecenia             256
9.    STOSUNKI FINANSOWE Z ZAGRANICĄ         257
9.1.    Międzynarodowe instytucje finansowe           257
9.2.    Bilans handlowy i płatniczy         259
9.3.    Kursy walut – pojęcie i funkcje           261
9.4.    Systemy rozliczeń międzynarodowych           261
Pytania i polecenia             262
WYKAZ WYKORZYSTANYCH AKTÓW NORMATYWNYCH
Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
podręczniki szkolne| beletrystyka| ezoteryka| Bajki | Baśnie

Sprzedaż Książek oferuje podręczniki szkolne oraz materiały metodyczne dla nauczycieli takie jak: scenariusze zajęć, plany miesięczne, plany wynikowe, konspekty i sprawdziany, ostatnio w ofercie znajdują się książki z dziedziny ezoteryki oraz beletrystyki. W dziale Czary Mary (ezoteryka i nie tylko) odnajdziemy książki z dziedziny astrologii, filozofii, jogi, poradniki, horoskopy, przepisy, tarot i wiele innych. W dziale beletrystyka odnajdziemy powieści, poezje, literaturę kobiecą, kryminalistyczną, sensacyjną, thriller oraz inne. Dodatkowo w sprzedaży znajdują się również różnorakie bajki i baśnie dla dziecka. Życzymy miłej lektury!

Sprzedaż Książek - XML Sitemap

Aktualna Data: 2023-12-09 18:40
© Sprzedaż Książek